UAB „BOLERADA“ – „InnMed“ KLINIKOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato UAB „Bolerada“ – „InnMed“ klinikos, juridinio asmens kodas 304402572, buveinės adresas Statybininkų g. 1A-102, Vilnius (toliau – Klinika), darbuotojų ir pacientų bei lankytojų tarpusavio santykių principus ir elgesio normas.
2. Klinika veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, medicinos standartais (medicinos, higienos normomis), Klinikos įstatais, procedūromis, šiomis Taisyklėmis bei kitais vidaus dokumentais.
3. Šių Taisyklių privalo laikytis visi Klinikos darbuotojai, pacientai bei lankytojai.

II. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į KLINIKĄ TVARKA

4. Pacientai kreipiasi į Kliniką savo iniciatyva arba asmens sveikatos priežiūros įstaigų siuntimu.
5. Pacientai, besikreipiantys į Klinikos gydytojus ir specialistus yra registruojami Klientų registratūroje Statybininkų g. 1A-102, Vilnius, arba paskambinę telefono numeriu: +37070050050 arba pasikreipę el. paštu info@innmed.lt
6. Registruodamiesi telefonu priėmimui pas gydytoją iš anksto, pacientai registratūros darbuotojui nurodo vardą, pavardę, gimimo datą ir kontaktinį telefoną.
7. Atvykę į Kliniką asmeniškai, pacientai kreipiasi į registratūrą, ir turi pateikti pasą ar kitą, jo asmenį patvirtinantį dokumentą.
8. Pacientai Klinikoje gali gauti tik mokamas konsultacijas bei kitas sveikatos priežiūros paslaugas pagal Klinikoje taikomus įkainius.
9. Į Kliniką ambulatorinėms sveikatos priežiūros paslaugoms pacientai priimami Klinikos gydytojų darbo valandomis.
10. Pacientai registruojami pas Klinikos gydytojus atsižvelgiant į atitinkamų gydytojų užimtumą.
11. Pacientai pas gydytoją priimami išankstinės registracijos numatytu laiku. Pacientui pavėlavus atvykti į priėmimą atitinkamu metu arba į paskirtą operacijai laiką, Klinika neįsipareigoja užtikrinti jo priėmimo ar atlikti operacijos tą pačią dieną vėlesniu laiku.
12. Tuo atveju, jei gydytojas dėl ligos ar kitų aplinkybių negali priimti iš anksto pas jį užsiregistravusių pacientų, Klinika juos informuoja skambučiu nurodytais kontaktiniais telefono numeriais arba elektroniniu laišku, jei el. pašto adresas pateikiamas registracijos metu.
13. Su kiekvienu pacientu sudaroma sutartis dėl Klinikoje teikiamų paslaugų.

III. PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA, ASORTIMENTAS BEI JŲ ATLIKIMO TVARKA

14. Laikoma, kad savanoriškai į Kliniką atvykęs pacientas yra informuotas ir sutinka, kad Klinikos specialistas jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų, gydymo procedūras. Klinika užtikrina, kad visa būtina informacija pacientui bus suteikta (prieinama) jo buvimo ar lankymosi Klinikoje metu. Klinikos paslaugų kainoraštis prieinamas pacientams Klinikos registratūroje ir pagrindiniame laukiamajame.
15. Klinikoje neteikiamos jokios valstybės laiduojamos (nemokamos) asmens sveikatos priežiūros paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas.
16. Būtinoji (pirmoji ir skubioji) medicinos pagalba Klinikoje teikiama visiems pacientams. Kiekvienam besikreipiančiam į Kliniką, būtinoji medicinos pagalba teikiama neatidėliotinai, neatsižvelgiant į jo gyvenamąją vietą ar socialines garantijas. Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarka, mastas ir indikacijos nurodyti Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 patvirtinta „Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas”. Jeigu Klinikoje greitai suteikti reikalingą skubiąją medicinos pagalbą nėra galimybių, Klinikos administracija ar gydytojas turi iškviesti skubiąją medicinos pagalbą ir informuoti pacientą apie priežastis ir laiką, kurį pacientas turės laukti, kol jam bus suteikta skubioji medicinos pagalba.
17. Klinika vykdo būtinąsias visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas ir teikia būtinąją medicinos pagalbą atsižvelgdama į Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“.
18. Medicininių paslaugų nomenklatūra nustatoma pagal Klinikos medicininių licencijuotų paslaugų apimtį, nurodytą Klinikos asmens sveikatos priežiūros licencijoje.

IV. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

19. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas:
19.1. pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;
19.2. paciento teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar kitokiais pagrindais, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, nepažeidžiant bendrųjų žmogaus teisių principų;
19.3. pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų Kliento specialistų elgesį;
19.4. Klinikoje teikiamos paslaugos tik pilnamečiams asmenims;
19.5. pacientas turi teisę pagal Klinikos galimybes pasirinkti Klinikoje dirbantį gydytoją.
20. Teisė į informaciją:
20.1. pacientas turi teisę gauti informaciją apie Klinikoje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Klinikoje pacientui turi būti pateikta informacija apie jam paslaugas teikiantį Klinikos specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir jo profesinę kvalifikaciją;
20.2. pacientas turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas pateikia atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus;
20.3. pacientui išrašomi vaistų receptai, sudaromas gydymo planas ir vykdomas sveikatos būklės stebėjimas tik vizito pas gydytoją metu, gydytojo kabinete, informacija apie paciento sveikatos būklę teikiama tik pirminio ar pakartotinio vizito pas gydytoją metu, pakartotinis vizitas galimas nuotoliniu būdu, jei gydytojas įvertina, kad konkrečiu atveju nereikalinga pakartotinė paciento apžiūra ir yra pakankama skirti tolimesnį gydymą žodinės konsultacijos metu, arbe jei pakanka informuoti pacientą apie jo sveikatos būklę neskiriant papildomų tyrimų;
20.4. paciento pageidavimu jam suteikiami jo medicinos dokumentai (kortelė, apžiūros protokolas, asmens sveikatos istorija ar kiti dokumentai);
20.5. sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo dokumentuose prasmę. Esant pagrįstam paciento reikalavimui, netikslūs, neišsamūs, dviprasmiški duomenys arba duomenys, nesusiję su diagnoze, gydymu, slauga, per 15 darbo dienų turi būti ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir / ar pakeisti. Specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia Klinikos generalinis direktorius;
20.6. pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo medicinos dokumentų kopijos.
21. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą:
21.1. pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama pacientų sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti;
21.2. užtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus;
21.2. duomenys apie paciento buvimą Klinikoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo priemones įrašomi į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių pacientų medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga;
22.2. visa informacija apie paciento buvimą Klinikoje, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai;
22.3. konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama;
22.4. asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti;
22.5. Klinika privalo nedelsdama pranešti teisėsaugos institucijoms apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika.
23. Teisė pasirinkti diagnostikos ir gydymo metodus:
23.1. pacientas turi būti informuojamas apie Klinikoje taikomus diagnostikos ir gydymo metodus, jų ypatybes ir gali iš jų rinktis ar gydymo atsisakyti. Pacientų pasirinkimas įforminamas raštu.
23.2. prieš atliekant pacientui invazinę ir / ar intervencinę procedūrą, turi būti gautas informacija pagrįstas paciento sutikimas, kad jam būtų atliekama konkreti invazinė ir / ar intervencinė procedūra. Toks sutikimas turi būti išreikštas raštu, pasirašant Sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus atitinkančią formą;
23.3. gaunant informacija pagrįstą sutikimą dėl invazinės ir / ar intervencinės procedūros, informacija laikoma tinkama, kai pacientui atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus, buvo išaiškinta chirurginės operacijos ar invazinės ir / ar intervencinės procedūros esmė, jų alternatyvos, pobūdis, tikslai, žinomos ir galimos komplikacijos (nepageidaujami padariniai), kitos aplinkybės, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti arba atsisakyti numatomos chirurginės operacijos ar invazinės ir / ar intervencinės procedūros, taip pat galimi padariniai atsisakius numatomos chirurginės operacijos ar invazinės ir / ar intervencinės procedūros;
23.4. pacientas raštu gali atsisakyti sveikatos priežiūros paslaugų, atšaukti savo sutikimą gydytis;
23.4. kai pacientas yra tokios sveikatos būklės, kad negali pareikšti savo valios dėl sutikimo gydytis ir dėl diagnostikos bei gydymo metodikų pasirinkimo, kiek įmanoma, nepakenkiant paciento interesams, atsižvelgiama į jo anksčiau raštu pareikštą valią. Kai nėra nustatyta tvarka išreikštos paciento (jo atstovo) valios, slauga, diagnostika ir gydymas gali būti taikomi tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka, kai yra reali grėsmė paciento arba aplinkinių asmenų sveikatai ar gyvybei;
24. Teisė skųstis. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, Klinikai gali pateikti skundą, laikydamasis norminių teisės aktų nustatyto ir šioje tvarkoje ginčų ir konfliktų tarp klinikos ir pacientų sprendimo tvarkos reikalavimų.
25. Pacientas privalo:
25.1. rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Klinikos specialistais ir darbuotojais;
25.2. atvykti į Kliniką paskirtu laiku. Pacientas, negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti Kliniką ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios;
25.3. turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą / asmens tapatybės kortelę);
25.4. palaikyti tvarką ir švarą visose Klinikos patalpose;
25.5. nedrumsti ramybės, netrukdyti darbui kabinetuose;
25.6. vykdyti gydytojo bei kitų medicinos specialistų nurodymus ir elgtis taip, kad netinkami veiksmai neužtęstų ligos;
25.7. rūpestingai elgtis su Klinikos įrenginiais ir inventoriumi (pacientas materialiai atsako už tyčia ar dėl neatsargumo sugadintą Klinikos inventorių);
25.8. laiku atsiskaityti už paslaugas;
25.9. pagarbiai ir deramai elgtis su visais Klinikos darbuotojais ir kitais pacientais ar lankytojais;
25.10. laikytis asmens higienos reikalavimų;
25.11. specialistui prašant pacientas kiek įstengdamas turi suteikti informaciją apie diagnozę (jeigu ją turi), atliktus tyrimus, taikytą gydymą, savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;
25.12. informuoti gydytoją apie sveikatos būklės pokyčius gydymo metu;
25.13. vykdyti Klinikos specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų.
25.14. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar rekomendacijų;
25.15. susipažinti su pateiktomis Klinikos vidaus tvarkos taisyklėmis, laikytis jų reikalavimų, susipažinti su kitais Klinikos dokumentais ir vykdyti juose nurodytus įsipareigojimus;
25.17. savo susipažinimą su Klinikos dokumentais raštu patvirtinti sutartyje su Klinika, informuoto paciento sutikimo formoje arba paslaugų užsakymo lape.
26. Pacientui ir pacientų lankytojams draudžiama:
26.1. rūkyti, laikyti ir gerti svaiginamuosius gėrimus, vartoti narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas Klinikos patalpose ir jos prieigose;
26.2. į Klinikos patalpas įsinešti bet kokias medžiagas, galinčias sukelti pavojų pacientams ar jų lankytojams, Klinikos personalui, kitiems pacientams ar lankytojams, įskaitant, bet neapsiribojant ginklais, sprogstamosiomis arba nuodingomis medžiagomis;
26.3. elgtis nesaugiai savo ir aplinkinių atžvilgiu;
26.4. savavališkai lankytis Klinikos patalpose, kuriose pacientams ir lankytojams būti draudžiama;
26.5. išsinešti iš Klinikos medicinos dokumentus;
26.6. savavališkai daryti pakeitimus medicinos dokumentuose;
26.7. filmuoti ir (arba) fotografuoti Klinikos patalpose tiek individualiai, tiek pasikvietus trečią šalį be išankstinio rašytinio Klinikos administracijos leidimo.
27. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai galėtų sukelti pavojų paciento gyvybei.
28. Už pacientų teisių ir pareigų vykdymo realizavimo organizavimą Klinikoje atsako Klinikos administracija ir medicinos personalas.
29. Vidaus tvarkos taisyklių kopija saugoma registratūroje, pacientams matomoje vietoje, užtikrinant, kad būtų patogu su jomis susipažinti.
30. Susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, pacientas tai patvirtina parašu specialioje valios pareiškimo formoje ar sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartyje.
31. Už informacijos pacientui apie jo teises ir pareigas pateikimą atsakingas pacientą priimantis Klinikos darbuotojas.
32. Pacientui nesilaikant šiose Vidaus tvarkos taisyklėse nustatytų pareigų, registratūros darbuotojas ar gydantis gydytojas perspėja pacientą. Jei perspėjimas būna neveiksmingas, informuojamas Klinikos vadovas, kuris priima sprendimą dėl tolimesnių veiksmų.

V. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP KLINIKOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

33. Pacientas ar jo atstovas, nepatenkintas sveikatos priežiūros paslaugomis arba manydamas, kad yra pažeistos paciento teisės, turi teisę Klinikai raštu pateikti skundą, atitinkantį jam keliamus formos ir turinio reikalavimus.
34. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė bei pridėta notaro ar pacientą atstovaujančio advokato patvirtinta paciento asmens dokumento kopija. Anoniminiai skundai nenagrinėjami.
35. Kilus ginčui ar konfliktui tarp paciento ir Klinikos darbuotojo, atitinkamas Klinikos darbuotojas turi nedelsiant informuoti Klinikos vadovą arba jo įgaliotą asmenį apie kilusią konfliktinę situaciją.
36. Klinika, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Išnagrinėjus skundą, atsakymas pacientui pateikiamas raštu.
37. Jei pacientas ar jo atstovas yra nepatenkintas skundo nagrinėjimu Klinikoje aukščiau nurodyta tvarka, pacientas ar jo atstovas turi teisę kreiptis į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas.
38. Turtinė ir neturtinė žala, padaryta pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginama Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
39. Pacientas ar jį atstovaujantis asmuo privalo atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, kurią Klinika patyrė dėl akivaizdžiai nepagrįsto ar melagingo paciento ar jo atstovo skundo.

VI. INFORMACIJOS PACIENTUI, JO ARTIMIESIEMS IR KITIEMS ASMENIMS APIE PACIENTO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

40. Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę teikiama atsižvelgiant į šios tvarkos IV skyriuje „Pacientų teisės ir pareigos“ nurodytas taisykles.
41. Informaciją apie paciento sveikatos būklę teikia pacientą gydantis gydytojas ar kitas kompetentingas asmuo. Kitas Klinikos personalas neturi teisės teikti aukščiau nurodyto pobūdžio informacijos. Pareiškėjui teikiamos informacijos apie paciento sveikatą (medicinos dokumentų išrašai ar kopijos) oficialų dokumentą pasirašo gydantis ar gydęs gydytojas. Lydraštį pasirašo Klinikos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Parengtą dokumentą (informacija žodžiu neteikiama) Klinika ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia atsakymą Pareiškėjui.
42. Informacija apie paciento sveikatą gali būti suteikiama tretiesiems asmenims tik turint paciento raštišką sutikimą arba Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.
43. Informacija pacientui arba jo atstovui apie paciento sveikatos būklę turi būti pateikta jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui ar jo atstovui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo.
44. Apie pacientui suteiktą informaciją, jo apsisprendimą dėl gydymo, siūlomo gydymo atsisakymą ir supažindinimą su galimomis pasekmėmis pažymima ligos istorijoje arba kitame dokumente, kurį pasirašo gydantis gydytojas ir pacientas arba jam atstovaujantis asmuo.

VII. KLINIKOS DARBO LAIKAS IR KLINIKOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

45. Klinikos direktorė dirba darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio: nuo 8:00 val. iki 20:00 val.
46. Klinikos administracija dirba darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio: nuo 8.00 val. iki 20.00 val. Atsižvelgiant į pacientų poreikį, registraciją ir gydytojų užimtumą, administracija gali dirbti savaitgalio dienomis nuo 8:00 val. iki 20:00 val.
47. Klinikos registratūra dirba darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio: nuo 8.00 val. iki 20.00 val. Atsižvelgiant į pacientų poreikį, registraciją ir gydytojų užimtumą, registratūra gali dirbti savaitgalio dienomis nuo 8:00 val. iki 20:00 val.
48. Klinikos gydytojai ir kitas su sveikatos priežiūros paslaugomis susijęs personalas dirba darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio pagal individualų grafiką: nuo 8.00 val. iki 20.00 val. Atsižvelgiant į pacientų poreikį, registraciją ir medicinos personalo užimtumą, medicinos personalas gali dirbti savaitgalio dienomis nuo 8:00 val. iki 20:00 val. Kai gydytojui įvertinus yra indikacijų ir poreikis pasilikti klinikoje per naktį, Klinikos sveikatos priežiūros personalo darbo laikas pratęsiamas visai parai, pacientas už buvimą Klinikoje visą parą apmoka papildomai pagal Klinikos kainoraštį.
49. Atsižvelgiant į pacientų poreikius ir registracijos kiekį bei gydytojų užimtumą, Klinikos darbo laikas gali būtį pratęsiamas ir savaitgalio dienomis nuo 8:00 val. iki 20:00 val. Apie Klinikos darbo laiką savatgalio dienomis ir galimybę registruotis pas gydytojus savaitgalį, pranešame Klinikos internetiniame puslapyje, socialinių paskyrų puslapiuose, bendraujant su besiregistruojančiais pacientais tiesiogiai ir telefonu. Klinika pasilieka teisę dirbti ne kiekvieną savaitgalį.
50. Klinikos darbuotojai savo santykius su pacientais ir lankytojais privalo grįsti geranoriškumo, savitarpio supratimo, medicininės etikos ir tolerancijos principais, palaikyti tarpusavyje dalykiškus santykius;
51. Klinikos personalas privalo gerbti vienas kitą bei savo Kliniką, reprezentuoti ją Lietuvoje ir už jos ribų.
52. Klinikos darbuotojų pareigos:
52.1. laikytis darbo drausmės, nustatytų laikų atvykti į darbą, visą darbo laiką skirti tinkamam pareigų atlikimui;
52.2. sąžiningai ir kvalifikuotai dirbti, vykdyti savo pareiginių nuostatų, kvalifikacinių kategorijų, procedūrų ir operacijų protokolų, Klinikos vadovybės įsakymų, patvirtintos tvarkos ir teisėtų nurodymų reikalavimus;
52.3. tausoti ir saugoti turtą (instrumentus, įrenginius, inventorių ir kt.), neleisti jo gadinti, grobstyti, naudoti savanaudiškiems tikslams;
52.4. taupiai naudoti darbui skirtas medžiagas, medikamentus, energetinius resursus;
52.5. savo darbo vietose palaikyti tvarką ir švarą, laikytis sanitarijos, higienos ir darbų saugos reikalavimų;
52.6. gilinti savo profesines žinias, kad jos atitiktų laikmečio lygį;
52.7. apie darbo metu gautas traumas, susijusias su darbu, ūmius sveikatos sutrikimus, nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą ir iš darbo, privalo nedelsdami pranešti Klinikos vadovybei, nurodyti įvykio aplinkybes ir pasekmes.
53. Klinikos administracija privalo:
53.1. užtikrinti Klinikoje teikiamų paslaugų tęstinumą;
53.2. užtikrinti, kad Klinika teiktų tik tas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos licencijoje;
53.3. organizuoti darbuotojų darbą pagal jų turimas specialybes ir kvalifikaciją, užtikrinti normalias darbo sąlygas, aprūpinti darbui reikalingomis medžiagomis, instrumentais, aparatais ir mechanizmais, darbo drabužiais, individualiosios saugos priemonėmis;
53.4. atsakyti už pažeidimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei normatyviniais aktais.

VIII. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

54. Klinika nepriima saugoti ir neregistruoja paciento turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų, pinigų, mobiliųjų telefonų ir / ar kitų paciento materialinių vertybių.
55. Klinika neatsako ir negarantuoja pacientams ar kitiems Klinikoje besilankantiems asmenims priklausančių materialinių vertybių apsaugos Klinikos patalpose.
56. Pacientams ar kitiems Klinikoje apsilankiusiems asmenims Klinika nekompensuoja už minėtiems asmenims priklausančias ir buvimo Klinikoje metu pamestas, pavogtas ar kitaip prarastas materialines vertybes.

VIII. PACIENTŲ IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

57. Pacientas iš Klinikos išrašomas:
57.1. visiškai pasveikęs;
57.2. tęsti gydymą ambulatoriškai;
57.3. kai perkeliamas gydytis į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą;
57.4. kai perkeliamas reabilitaciniam gydymui;
57.5. kai tolesnis buvimas Klinikoje nėra mediciniškai pagrįstas;
57.6. už šių Taisyklių pažeidimus;
57.7. pacientui (jo atstovui) reikalaujant;
57.8. pabaigus teikti būtinąją pagalbą ir pacientui (jo atstovui) nepateikus jo asmens draustumą įrodančių dokumentų.
58. Pacientai apie išrašymą iš Klinikos turi būti informuojami iš anksto. Išrašymo metu, nustatyta tvarka, pateikiama medicininė dokumentacija ir rekomendacijos (ligos epikrizė ir (arba) išrašas iš medicininių dokumentų, įvertinus poreikį išrašomas siuntimas, nedarbingumo pažymėjimas ir kt.).
59. Pacientas perkeliamas į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jeigu jo sveikatos būklė, gydytojo nuomone, reikalauja papildomo gydymo, kurio Klinika pagal savo kompetenciją negali suteikti.
60. Siunčiant pacientą į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą jam išrašomas siuntimas (forma Nr. 027/a).

IX. PACIENTŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU ASMENS DUOMENIMIS

61. Pacientų teisės, susijusios su asmens duomenimis, įgyvendinamos taip:
61.1. Pacientas prisirašydamas prie Klinikos šeimos gydytojo ir/arba prieš norėdamas gauti sveikatos priežiūros paslaugas pasirašo sutartį su Klinika, kuriame informuojamas apie jo asmens duomenų tvarkymą.
61.2. Pacientas, pateikęs asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis Klinikai rašytinį prašymą ir asmens tapatybę pa